logo

고객센터

CLOSE

3일동안 열지 않기

닫기

  • 당연한 혜택, 수강생을 위한 다양한 이벤트
  • 지금 대방고시에서 주목해야 할 강의!
  • 대방고시 공식 유튜브

대방고시 공식 유튜브

2022년 대방고시 합격생

2022 서울 의료기술직 9300*** 강**
2022 경기 식품위생직 250*** 남**
2022 대구 보건연구사 247*** 김**
2022 경기 산림자원직 760*** 최**
2022 경남 보건진료직 532*** 천**
2022 서울 보건직 870*** 박**
2022 서울 간호직 960*** 최**
2022 경기 환경직 821*** 오**
2022 전국 기상직 9가*** 신**
2022 서울 의료기술직 9300*** 이**
2022 경기 식품위생직 250*** 남**
2022 충북 보건연구사 172*** 유**
2022 서울 산림자원직 400*** 신**
2022 서울 보건직 870*** 한**
2022 서울 간호직 960*** 조**
2022 경기 환경직 821*** 박**
2022 전국 기상직 9가*** 서**
2022 서울 의료기술직 9300*** 양**
2022 경기 식품위생직 250*** 탁**
2022 충북 보건연구사 172*** 박**
2022 서울 보건직 870*** 양**
2022 서울 간호직 960*** 이**
2022 경기 환경직 821*** 박**
2022 전국 기상직 9가*** 진**
2022 서울 의료기술직 9300*** 이**
2022 경기 식품위생직 250*** 최**
2022 충북 보건연구사 172*** 염**
2022 경기 산림자원직 761*** 박**
2022 서울 보건직 870*** 이**
2022 서울 간호직 960*** 강**
2022 강원 환경직 361*** 강**
2022 서울 의료기술직 9300*** 박**
2022 경기 식품위생직 251*** 김**
2022 충북 보건연구사 172*** 이**
2022 서울 보건직 870*** 이**
2022 서울 간호직 960*** 최**
2022 세종 환경직 451*** 윤**
2022 전국 기상직 9가*** 권**
2022 경기 의료기술직 260*** 성**
2022 경북 식품위생직 441*** 심**
2022 충북 보건연구사 182*** 노**
2022 경기 보건직 800*** 최**
2022 광주 간호직 801*** 허**
2022 전북 환경직 431*** 조**
2022 전국 기상직 9가*** 양**
2022 경북 의료기술직 442*** 안**
2022 부산 식품위생직 942*** 김**
2022 충북 보건연구사 182*** 곽**
2022 부산 보건직 941*** 박**
2022 제주 간호직 448*** 김**
2022 충븍 환경직 464*** 연**
2022 전국 기상직 9가*** 정**
2022 전북 의료기술직 311*** 허**
2022 인천 식품위생직 800*** 강**
2022 충북 보건연구사 182*** 고**
2022 인천 보건직 932*** 신**
2022 울산 간호직 801*** 손**
2022 전남 환경직 611*** 이**
2022 전국 기상직 9가*** 조**
2022 충남 의료기술직 580*** 윤**
2022 충남 식품위생직 570*** 유**
2022 충북 보건연구사 172*** 문**
2022 경기 보건직 800*** 천**
2022 서울 간호직 660*** 정**
2022 전북 환경직 431*** 조**
2022 전국 기상직 9가*** 손**
2022 부산 의료기술직 963*** 오**
2022 전남 식품위생직 401*** 장**
2022 충북 보건연구사 182*** 노**
2022 전북 보건직 281*** 오**
2022 부산 간호직 844*** 정**
2022 광주 환경직 501*** 김**
2022 부산 의료기술직 964*** 강**
2022 전남 식품위생직 400*** 김**
2022 충북 보건연구사 172*** 문**
2022 경기 보건직 800*** 정**
2022 울산 간호직 801*** 강**
2022 환경부 환경직 009*** 김**
2022 충남 의료기술직 611*** 장**
2022 부산 식품위생직 942*** 문**
2022 전남 보건직 531*** 유**
2022 서울 간호직 660*** 김**
2022 환경부 환경직 007*** 박**
  • 우리 대방고시에서 합격했어요

더보기

기술직 합격연구소

공무원 합격은 대방고시

고객센터

1588-6671

[운영시간]
[월~토] 09:00 - 18:00
[점심시간] 12:00 - 13:00
(※ 일요일 및 공휴일 휴무)

닫기 닫기